Geloofsvisie

Onder het kopje Groeien in Zijn staat al heel beknopt waar Groeien in Zijn voor staat. Als je dat goed tot je door laat dringen, valt het meteen op dat er een geloofsvisie aan ten grondslag ligt; een christelijke visie.
 

In het kort samengevat: Liefde.
 

God wil een liefdesrelatie met de mens. Dit kan alleen als de mens voor God kiest. Als de mens van God houdt en van zijn medemens. Doordat de mens ooit de relatie met God verbroken heeft, kan de mens niet meer volmaakt liefhebben hier op deze aarde. De mens kan namelijk alleen volmaakt liefhebben, als de mens zich volledig overgeeft aan de liefde van God. En dat laatste is een keuze die na het verlaten van ons stoffelijke lichaam volledig gemaakt kan worden door de Kracht van Jezus Christus, maar nu al wel begint. Als je als mens ervoor kiest om lief te hebben (eerst God, en daar vanuit automatisch ook je medemens), dan merk je dat in alles. Je hele wezen doet, denkt, beleeft en werkt dan vanuit de Heilige Geest van God. Je zal dan merken dat niet langer de boosheid en de angst zal winnen in je hele wezen, maar dat liefde, blijdschap, vrede en geduld overwinnen. En dit kan je oefenen door steeds weer die keuze te maken voor God. Angst is niet ‘gewoon menselijk’. Het is een keuze. En Gods Geest wil je helpen in het maken van die keuze, mede door middel van christenen die je daarbij kunnen helpen.
 

Groeien in Zijn wil Jezus navolgen en de Heilige Geest laten spreken. Dit geeft een eigen kijk op de mens in zijn relatie met zijn omgeving en hierdoor op therapie, geloven en beleven.
 

Hieronder in het kort een stukje geschiedenis, heden en toekomst zoals het te vinden is in de Bijbel.
 

De mens is geschapen door God als Gods gelijke. De mens is ‘de god’ binnen de schepping. De mens kan creëren binnen de mogelijkheden die de schepping geeft.
 

God had een relatie met de mensheid als totaal en met de mens als individu. Hierdoor heerste er vrede op de aarde.
 

De mens wilde echter macht. De mens koos ervoor om buiten die liefdesband met God om te gaan leven. En als resultaat hierop verdween de liefde en de vrede uit de mens en hierdoor uit de gehele schepping. Er ontstond boosheid, haat, geweld, angst en dood. Niet alleen in de mens en tussen de mensen, maar in de hele schepping.
 

God beloofde dat Hij toch van de mens zou blijven houden en geeft de mens de mogelijkheid om alsnog weer voor Gods liefdeband te kiezen. Hiervoor is het echter nodig dat de mens het gevecht tegen het kwaad wint. Maar een gevecht tegen het kwaad (in de persoon van de duivel) kan alleen gevoerd worden als je volledig in relatie met God bent. En dat kan alleen een God. En daarom heeft God Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, hiervoor aan de mens gegeven. Jezus heeft hier op de aarde geleefd als mens en heeft hier op aarde en in zijn dood de strijd met de duivel gewonnen. De duivel mag nu nog even op deze aarde zijn macht uitoefenen van God, maar in het leven buiten deze aarde, overheerst de liefde van God.
 

De mens kan nu kiezen om in de Geest met Christus te leven of in de geest met de duivel te leven. Als je in Christus leeft, kies je voor liefde, geduld, vriendelijkheid en vrede. Als je de duivel over je leven laat heersen, kies je voor boosheid, wraak, haat, angst, verkilling en de dood. Oftewel: je kiest of voor leven of voor de dood.
 

Als je kiest voor het leven, dan blijf je ook leven. Alleen je lichaam met alle opgeslagen automatismen en spanningen sterft af, gaat dood, maar je ziel blijft leven. Je blijft in de liefde met Christus en zal na je afstervingsproces en ‘je dood’ volledig kunnen liefhebben. Je zal dan niet meer tegen Gods liefdeband kiezen, omdat je met heel je wezen zult ervaren en beleven hoe oneindig groot, hoog en diep Gods liefde is voor jou.
 

En nu? Nu mag je ieder moment weer kiezen of je je angsten en automatismen (de duivel) laat regeren over je leven, of dat je ze weggeeft aan God zodat je Gods Geest laat regeren over je leven. En als je voor dat laatste kiest, wat soms moeilijk lijkt, maar eigenlijk heel gemakkelijk is als je vertrouwt, kán vertrouwen, dan beleef je nu al de vrede en rust die God voor jou als mens bedoeld heeft. Dan kom je in ‘Zijn’. Dan wordt je niet belemmerd door aardse zaken. Dan ben je in Christus.

 

Lees hier meer over de visie van groeien in Zijn………. of neem contact met me op.